Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Obchodná spoločnosť PURE LIFE s. r. o., so sídlom Krajná 29, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 53 561 074, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 152393/B vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky (najmä v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.) tieto obchodné podmienky:

 

Čl. I

Definície pojmov

 

Cenová ponuka

znamená dokument vyhotovený na základe Nezáväznej objednávky Klienta zo strany Dodávateľa, v rámci ktorého Dodávateľ špecifikuje najmä Tovar, ktorý má byť predmetom Zmluvy, výšku Odplaty a Odhadovaný termín dodania; Cenová ponuka môže byť vyhotovená v akejkoľvek zrozumiteľnej forme a môže byť označená priamo ako Cenová ponuka alebo ako návrh Zmluvy alebo iným vhodným spôsobom

Dodávateľ

znamená obchodná spoločnosť PURE LIFE s. r. o., so sídlom Krajná 29, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 53 561 074, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 152393/B, DIČ: 2121405539, IČ DPH: SK2121405539

Klient

znamená Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, ako účastník zmluvy s Dodávateľom

Nezáväzná objednávka

znamená dopyt Klienta adresovaný Dodávateľovi, vykonaný iným spôsobom ako prostredníctvom e-shopu na Webovej stránke (t.j. napríklad telefonicky), v rámci ktorého Klient špecifikuje skutočnosti (najmä požadovaný Tovar a jeho množstvo), na základe ktorých by mal Dodávateľ vyhotoviť záväznú Cenovú ponuku pre Klienta

Objednávka

znamená záväzná objednávka Tovaru vykonaná prostredníctvom e-shopu na Webovej stránke, s ktorou je spojená povinnosť Klienta zaplatiť Odplatu

Odhadovaný termín dodania

znamená, v prípade Zmluvy uzatvorenej inak ako prostredníctvom Webovej stránky, termín dodania Tovaru, ak je Klientom Dodávateľa iný Podnikateľ, pričom tento termín nie je záväzný (je orientačný), o čom je Klient Podnikateľ vopred informovaný a s čím súhlasí. Odhadovaný termín dodania môže byť zmenený spôsobom uvedeným v týchto VOP; lehota na dodanie Tovaru začína plynúť až odo dňa uzatvorenia Zmluvy

 

Odhadovaný termín dodania sa neuplatní (a neplatí), ak je Klientom Spotrebiteľ; v takom prípade sa na dodanie Tovaru vzťahuje Termín dodania

Odplata

znamená dohodnutú výšku odmeny Dodávateľa za dodanie Tovaru, ako je uvedená v uzatvorenej Zmluve

Podnikateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamená

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,

a zároveň táto osoba nakupuje Tovar od Dodávateľa, t.j. uzatvorila Zmluvu s Dodávateľom alebo rokuje alebo rokovala o uzatvorení Zmluvy s Dodávateľom, aj keď k uzatvoreniu Zmluvy nakoniec nedošlo

Prevádzkový priestor

znamená prevádzkareň alebo iný priestor, kde Dodávateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, a to najmä sídlo Dodávateľa

Spotrebiteľ

znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu  (Zmluvy) s Dodávateľom nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ak nakupuje Tovar od Dodávateľa (t.j. uzatvorila Zmluvu s Dodávateľom alebo rokuje alebo rokovala o uzatvorení Zmluvy s Dodávateľom, aj keď k uzatvoreniu Zmluvy nakoniec nedošlo)

Termín dodania

znamená termín dodania Tovaru dohodnutý so Spotrebiteľom, ako je uvedený v uzatvorenej Zmluve; Termín dodania Tovaru v jednotlivom prípade nemôže presiahnuť dobu 30 dní.

Tovar

znamená tovar objednaný Klientom u Dodávateľa, ako je uvedený v uzatvorenej v Zmluve

Účet Dodávateľa

znamená bankový účet Dodávateľa IBAN SK0711000000002949123970 alebo iný bankový účet Dodávateľa uvedený vo faktúre Dodávateľa

VOP

znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané Dodávateľom

Webová stránka

znamená nasledovnú internetovú stránku Dodávateľa: https://avita.sk/

Zákon č. 102/2014 Z. z.

znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluva

znamená každú jednotlivú kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., ak je Klientom Spotrebiteľ (resp. podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. ak je Klientom Podnikateľ) predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa dodať Tovar Klientovi a záväzok Klienta zaplatiť Dodávateľovi Odplatu; v prípade objednávky Tovaru prostredníctvom Webovej stránky vyplýva obsah Zmluvy priamo z informácií (množstvo Tovaru, Termín dodania, Odplata, súvisiace náklady, a pod.) obsiahnutých na Webovej stránke a je obsiahnutý aj v následnom potvrdení o uzatvorení Zmluvy (objednávky) zaslaného Klientovi.

 

 

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Podmienky uvedené v týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, vrátane vzťahov po skončení záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
 2. Odchylné dojednania písomnej Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP.
 3. Tieto VOP sú dostupné v Prevádzkových priestoroch Dodávateľa ako aj na Webovej stránke a sú predkladané Klientovi aj spolu s Cenovou ponukou.
 4. Dodávateľ má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi Dodávateľ Klientom zverejnením vo svojich Prevádzkových priestoroch a na Webovej stránke. Za vyjadrenie súhlasu s novým znením VOP sa považuje najmä prejav vôle Klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými  vstupuje do vzťahu s Dodávateľom (najmä uzatvorenie novej Zmluvy s Dodávateľom v čase účinnosti nových VOP). Záväzkové vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia Zmluvy.
 5. Ustanovenia týchto VOP týkajúce sa Spotrebiteľa (najmä čl. V, VIII, IX ods. 9 až 12, XII, XIII, XVI) sa nepoužijú na Zmluvu, ktorej účastníkom je popri Dodávateľovi iný Podnikateľ.
 6. Orgánom dozoru a dohľadu nad zachovávaním zákonnosti konania Dodávateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava.
 7. Ďalšie kontaktné údaje na Dodávateľa sú:
  a) č.: +421 917 606 554 alebo +421 232 780 801
  b) E-mail: info@avita.sk
 8. Adresa Dodávateľa na podávanie sťažností alebo iných podnetov a na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu:
 • Elektronická adresa: info@avita.sk
 • Poštová adresa: Vlárska 6, 831 01 Bratislava.

 

Čl. III

Uzatvorenie Zmluvy (inak ako prostredníctvom e-shopu na Webovej stránke)

 

 1. Klient je oprávnený požiadať Dodávateľa o dodanie Tovaru Nezáväznou objednávkou, ktorú môže vykonať prostredníctvom (i) pošty (písomne), (ii) e-mailu (iii) telefonicky alebo (iv) iným vykonateľným spôsobom na diaľku (na objednávku prostredníctvom Webovej stránky sa použije v celom rozsahu čl. IV týchto VOP). Nezáväzná objednávka nie je pre Klienta ani pre Dodávateľa záväzná.
 2. Nezáväzná objednávka musí obsahovať najmä meno, priezvisko a fakturačnú adresu Klienta (v prípade Podnikateľa názov, sídlo a IČO), adresu dodania Tovaru, emailovú adresu, prípadne telefónne číslo, označenie požadovaného Tovaru, vrátane uvedenia počtu kusov Tovaru. Klient zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť informácii uvedených v Nezáväznej objednávke. Dodávateľ je oprávnený kontaktovať Klienta, aby zabezpečil odstránenie nedostatkov Nezáväznej objednávky alebo jej prípadné spresnenie a/alebo doplnenie.
 3. Pokiaľ Klient požaduje dodanie Tovaru do určitej doby (najmä konkrétny deň a hodina), je povinný o tejto skutočnosti informovať Dodávateľa v rámci Nezáväznej objednávky, ktorá musí byť v takomto prípade písomná (postačuje aj zaslanie formou e-mailu). V opačnom prípade primerane platí ustanovenie čl. IX odsek 4 a 5 alebo odsek 9 týchto VOP. Dodávateľ je oprávnený informovať Klienta o tom, že vzhľadom na množstvo požadovaného Tovaru alebo vzhľadom na iné okolnosti na strane Dodávateľa alebo tretích osôb, nie je schopný dodať Tovar v navrhovanom termíne; v takom prípade oznámi Klientovi nový Odhadovaný termín dodania alebo Termín dodania (v prípade Spotrebiteľa), ku ktorému sa Klient môže vyjadriť (prípadne ho odmietnuť / nesúhlasiť s ním).
 4. Na základe doručenia Nezáväznej objednávky Klienta vyhotoví Dodávateľ v lehote do 5 pracovných dní Cenovú ponuku (cenová ponuka môže byť spracovaná aj vo forme zálohovej faktúry alebo iným vhodným spôsobom). Cenovú ponuku zašle Dodávateľ Klientovi prostredníctvom (i) pošty (písomne), (ii) e-mailu (iii) telefonicky alebo (iv) iným vhodným spôsobom.
 5. Dodávateľ je oprávnený v lehote na vyhotovenie Cenovej ponuky podľa bodu 4 oznámiť Klientovi, že Cenovú ponuku nevyhotoví a nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy, a to najmä z prevádzkových dôvodov na strane Dodávateľa (najmä pracovná vyťaženosť, nedostatok Tovaru a iné).
 6. Cenová ponuka predstavuje záväzný návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Dodávateľa adresovaný Klientovi, pričom pre Dodávateľa je záväzný počas doby 15 pracovných dní od jeho odoslania Klientovi alebo v inej lehote priamo uvedenej v Cenovej ponuke. Do 15 pracovných dní (alebo v inej lehote určenej v Cenovej ponuke) je Klient povinný na Cenovú ponuku reagovať tak, že ju neprijme alebo navrhne zmeny (v tom prípade sa proces opakuje primerane podľa bodov 1 až 5 tohto článku) alebo návrh prijme (prijatím návrhu sa pritom považuje aj úhrada sumy Odplaty uvedenej v Cenovej ponuke). V prípade prijatia návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Dodávateľa (vyhotoveného vo forme Cenovej ponuky) a oznámenie tohto prijatia návrhu Klientom Dodávateľovi, vzniká Zmluva medzi Klientom a Dodávateľom s podmienkami, ako sú špecifikované v Zmluve a týchto VOP.
 7. Ak Klient nebude reagovať na Cenovú ponuku Dodávateľa do 15 pracovných dní (alebo v lehote podľa Cenovej ponuky), má sa zo to, že Klient nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy a Zmluva nevznikne, okrem prípadu, ak po uplynutí tejto lehoty Klient Dodávateľovi oznámi, že jeho záujem o uzatvorenie Zmluvy trvá a následne Dodávateľ uzatvorenie Zmluvy preukázateľne odsúhlasí.
 8. Klient odsúhlasením Cenovej ponuky potvrdzuje tiež to, že sa oboznámil s týmito VOP a že ich akceptuje.
 9. Dodávateľ môže Klientovi ponúknuť Tovar aj prostredníctvom telemarketingu. V takom prípade Dodávateľ oznámi Klientovi na začiatku telefonátu údaje o osobe Dodávateľa a informácie o účele hovoru. Následne Klientovi opíše ponúkaný Tovar a jeho vlastnosti, oznámi mu výšku Odplaty a v potrebnom rozsahu aj ďalšie informácie podľa čl. V ods. 1 VOP. Zmluva vzniká obdobným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku Zmluvy. Článok V ods. 2 VOP platí rovnako.

 

Čl. IV

Uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom Webovej stránky

 

 1. Klient môže objednať Tovar aj prostredníctvom Webovej stránky (a to v rámci e-shopu nachádzajúceho sa na Webovej stránke).
 2. Na nákup Tovaru na Webovej stránke nie je potrebná žiadna registrácia.
 3. Objednávka na Webovej stránke sa vykonáva prostredníctvom nákupného košíka tak, že Klient si vyberie ním požadovaný Tovar a počet kusov a označí pole „Vložiť do košíka“. Následne môže Klient pokračovať v objednávke ďalších Tovarov alebo prejde do košíka, kde zadá ďalšie údaje potrebné pre záväzné objednanie Tovaru (najmä kontaktné údaje, spôsob platby a spôsob doručenia).
 4. Jednotlivé spôsoby platby a dopravy môžu byť spoplatnené, pričom výška poplatku za konkrétny spôsob platby alebo dopravy je uvedená na Webovej stránke, a teda sa s ňou Klient oboznámi vopred (pred vykonaním objednávky Tovaru); výška týchto poplatkov je uvedená aj v konkrétnej objednávke Tovaru vykonanej prostredníctvom Webovej stránky.
 5. V rámci vykonania a odoslania Objednávky Klient zároveň potvrdí, že sa oboznámil s týmito VOP, ak si s Dodávateľom nedohodol osobitné podmienky zmluvného vzťahu.
 6. O vykonanej objednávke bude Klientovi doručené oznámenie na ním uvedenú e-mailovú adresu, ktoré obsahuje informáciu o prijatí objednávky zo strany Dodávateľa. Toto oznámenie nepredstavuje akceptáciu objednávky a jeho doručením nevzniká Zmluva.
 7. Zmluva vzniká prijatím potvrdzujúceho e-mailu (akceptácie objednávky), ktorý odošle Dodávateľ Klientovi na ním uvedenú e-mailovú adresu, pričom jeho obsahom sú všetky základné náležitosti uzatvorenej Zmluvy, najmä označenie objednaného Tovaru a jeho množstvo, výška Odplaty za Tovar, splatnosť Odplaty, Termín dodania a spôsob dodania Tovaru.
 8. Pokiaľ je Klientom Spotrebiteľ a objednáva Tovar prostredníctvom Webovej stránky, uplatnia sa aj ustanovenia podľa čl. V týchto VOP.
 9. Pre funkčnosť Webovej stránky musí byť Klient pripojený k sieti internet, ktoré (pripojenie) musí spĺňať minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia k sieti internet. Zároveň nesmie existovať žiadne obmedzenia tohto pripojenia. Webová stránka je kompatibilná s bežne dostupnými internetovými prehliadačmi (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera a iné), ako aj zariadeniami (PC, notebook, tablet, smartfón a iné).

 

Čl. V

Osobitné ustanovenia o Spotrebiteľských Zmluvách

 

 1. Dodávateľ ešte pred tým, ako uzatvoril Zmluvu so Spotrebiteľom alebo pred tým, ako mu Spotrebiteľ zaslal objednávku podľa týchto VOP, informoval Spotrebiteľa, a to prostredníctvom týchto VOP, Webovej stránky a iných dokumentov vopred prístupných Spotrebiteľovi, o
        a) hlavných vlastnostiach Tovaru v rozsahu primeranom Tovaru,
        b) obchodnom mene, sídle a ďalších kontaktných údajoch Dodávateľa, vrátane adresy, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, podnet alebo sťažnosť,
        c) Odplate za Tovar vrátane DPH, a ak Odplatu nemožno vopred určiť, o spôsobe akým sa vypočíta, ako aj nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iných
            nákladoch a poplatkoch, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do Odplaty môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky,
        d) platobných a dodacích podmienkach, ako aj o lehote, do ktorej sa zaväzuje Dodávateľ dodať Tovar,
        e) postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľov,
        f) práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy,
        g) tom, že ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Dodávateľovi, ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho
            povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
        h) tom, kedy Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, prípadne o okolnostiach, za ktorých Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy,
        i) zodpovednosti Dodávateľa za vady Tovaru,
        j) dĺžke trvania Zmluvy, ak ide o Zmluvu uzavretú na dobu určitú,
        k) minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, ak zo Zmluvy vyplýva pre Spotrebiteľa taký záväzok,
        l) povinnosti Spotrebiteľa zaplatiť preddavok na Odplatu,
        m) možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
 2. Bezodkladne po uzatvorení Zmluvy na diaľku, najneskôr spolu s dodaním Tovaru, poskytne Dodávateľ Spotrebiteľovi potvrdenie o uzatvorení Zmluvy, a to najmä písomne alebo e-mailom, prípadne na inom trvanlivom nosiči. Súčasťou potvrdenia môžu byť aj informácie podľa bodu 1 tohto článku VOP, ak ich už Dodávateľ neposkytol skôr.
 3. Bezodkladne po uzatvorení Zmluvy uzavretej mimo Prevádzkových priestorov je Dodávateľ povinný odovzdať Spotrebiteľovi jedno vyhotovenie uzavretej Zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí Zmluvy. So súhlasom Spotrebiteľa Zmluvu alebo potvrdenie o uzavretí Zmluvy možno odovzdať v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

 

Čl. VI

Niektoré ustanovenia o Zmluve

 

 1. Zmluva je vyhotovená v Slovenskom jazyku.
 2. Dodávateľ a Klient sa podľa čl. 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 593/2008 dohodli, že Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvu možno meniť len základe dohody oboch zmluvných strán.
 4. Spotrebiteľovi nebudú zo strany Dodávateľa účtované žiadne poplatky spojené s uzatvorením Zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z.; tým nie sú dotknuté napríklad poplatky mobilných operátorov, poštových služieb alebo poskytovateľa internetového pripojenia, hradené v súvislosti s uzatvorením Zmluvy Klientom.
 5. Spory vzniknuté na základe Zmlúv budú riešené podľa platného a účinného práva Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky; tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na alternatívne riešenie sporov podľa čl. XVI týchto VOP.
 6. Zmluva, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia záväzkov Zmluvných strán, najviac však na obdobie 3 mesiacov, ak sa Klient s Dodávateľom nedohodli inak.
 7. Práva a povinnosti zo Zmluvy zanikajú (okrem riadneho a včasného splnenia) aj inými spôsobmi uvedenými v týchto VOP alebo podľa ustanovení právnych predpisov.

 

Čl. VII

Zrušenie Zmluvy

 

 1. Zmluvu je možné zrušiť
        a) dohodou zmluvných strán,
        b) odstúpením od Zmluvy,
        c) smrťou alebo zánikom Zmluvnej strany; Zmluva nezanikne, ak sa Dodávateľ s právnymi nástupcami Klienta formou písomného dodatku k Zmluve dohodne na jej ďalšom trvaní.
 2. Dodávateľ je od Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak mu to právne predpisy umožňujú, ako aj z dôvodov uvedených v týchto VOP.
 3. Spotrebiteľ, ktorý s Dodávateľom uzatvoril Zmluvu podľa zákona č. 102/2014 Z. z., je od Zmluvy oprávnený odstúpiť aj postupom podľa čl. VIII týchto VOP.
 4. V ostatných prípadoch je Klient oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba vtedy, ak mu takáto možnosť vyplýva z týchto VOP alebo z právnych predpisov, ktorými sa spravuje právny vzťah medzi Dodávateľom a Klientom.
 5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a musí sa v ňom skutkovo vymedziť dôvod tak, aby nebol zameniteľný s iným. Zmluva zaniká doručením písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Tento odsek sa neuplatní, ak bola Zmluva uzatvorená podľa Zákona č. 102/2014 Z. z.; v tom prípade sa postupuje podľa čl. VIII VOP.
 6. V prípade, ak sa Dodávateľ a Klient dohodnú na zrušení Zmluvy, zaväzujú sa dohodu vyhotoviť písomne, prípadne si zhodnú vôľu zrušiť Zmluvu dohodou potvrdia e-mailom.

 

Čl. VIII

Odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 102/2014 Z. z.

 

 1. Spotrebiteľ, ktorý s Dodávateľom uzatvoril Zmluvu podľa Zákona č. 102/2014 Z. z., (a ktorý bol riadne a včas poučený o práve na odstúpenie od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva) je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru; ak sa Tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu Tovaru,
 2. Ak Dodávateľ informoval Spotrebiteľa o právach (najmä o právne na odstúpenie od Zmluvy) podľa odseku 1 až dodatočne, najneskôr do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa prechádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Dodávateľ dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Dodávateľ neposkytol predmetné informácie ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 1.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Odstúpiť od Zmluvy možno písomne alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo, ak bola Zmluva uzatvorená ústne, na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy; v tomto prípade však znáša Spotrebiteľ dôkazné bremeno ohľadom preukázania zachovania lehoty a prejavu vôle odstúpiť od Zmluvy. Spotrebiteľ môže na odstúpenie od Zmluvy použiť aj formulár, ktorý tvorí prílohu týchto VOP (je umiestnený na konci znenia týchto VOP).
 5. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Dodávateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1 tohto článku.
 6. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.
 7. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Platby sa vrátia rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 8. Dodávateľ nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Dodávateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Dodávateľom.
 9. V prípade odstúpenia od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Dodávateľ nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa odseku 7 pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť k Dodávateľovi.
 10. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Dodávateľovi alebo ním poverenej osobe, okrem prípadu, ak Dodávateľ navrhne, že si ho vyzdvihne sám alebo prostredníctvom poverenej osoby. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa bol Tovar dodaný Spotrebiteľovi domov v čase uzavretia Zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné Tovar odoslať späť Dodávateľovi poštou, Dodávateľ je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 7 tohto článku.
 11. Pri odstúpení od Zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru Dodávateľovi alebo osobe poverenej Dodávateľom na prevzatie Tovaru. Ak odstúpi od Zmluvy uzavretej na diaľku, znáša aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 12. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru (napr. bežné používanie Tovaru).
 13. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je
        a) predaj Tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty
            na odstúpenie od Zmluvy,
        b) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného
            Spotrebiteľa,
        c) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
        d) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal
            bol po dodaní porušený,
        e) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.

 

Čl. IX

Dodacie podmienky

 

 1. Po uzatvorení Zmluvy a zaplatení Odplaty podľa čl. X bod 2 týchto VOP Dodávateľ dodá Klientovi Tovar dohodnutým spôsobom, pričom Tovar môže byť dodaný nasledovne:
        a) odoslaním Tovaru Klientovi na adresu, ktorú si Klient zvolil (doručenie Tovaru vykoná tretia osoba – kuriérska spoločnosť);
        b) Klient si prevezme Tovar osobne na mieste, ktoré si vybral (Zásielkovňa a/alebo iné miesto podľa možnosti výberu na Webovej stránke), a to v čase
            otváracej doby tej-ktorej prevádzky Zásielkovne;
        c) iným spôsobom, ak takýto spôsob doručenia vyplýva z Webovej stránky.
 2. Dodávateľ sa zaväzuje Tovar dodať Klientovi riadne, bez vád. Prevzatie tovaru je Klient povinný písomne potvrdiť na dodacom liste alebo inom dokumente.
 3. Spolu s Tovarom Dodávateľ odovzdá Klientovi aj všetky potrebné doklady vzťahujúce sa k Tovaru, vrátane príslušenstva Tovaru (a to najmä dodací list, prípadne ďalšie dokumenty vzťahujúce sa k Tovaru, podľa povahy objednaného Tovaru).
 4. Dodacia lehota je uvedená na Webovej stránke (a teda je k dispozícii pre Klienta v procese objednávania Tovaru); dĺžka Dodacej lehoty môže závisieť aj od Klientom zvoleného spôsobu dodania Tovaru (v takom prípade je o tom Klient informovaný prostredníctvom Webovej stránky).
 5. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru, ak bude oneskorené dodanie zapríčinené treťou osobou (kuriérska spoločnosť) alebo ak si Klient neprevezme v lehote Tovar na mieste, ktoré si vybral (Zásielkovňa).

 

Osobitné ustanovenia vo vzťahu ku Klientov - Podnikateľovi (Zmluva uzatvorená inak ako prostredníctvom Webovej stránky)

 

 1. Dodávateľ sa zaväzuje Tovar dodať Klientovi v Odhadovanom termíne dodania, prípadne predĺženom spôsobom podľa bodu 5 tohto článku VOP; Dodávateľ môže dodať Tovar Klientovi aj skôr ako je Odhadovaný termín dodania a aj po častiach; takto dodaný Tovar nie je Klient Podnikateľ oprávnený odmietnuť prevziať.
 2. Dodávateľ informoval Klienta o tom, že Odhadovaný termín dodania, ktorý sa použije v prípade Klienta, ktorým je Podnikateľ, nie je záväzne stanovenou lehotou na dodanie Tovaru a môže byť jednostranne zmenený zo strany Dodávateľa v rozpätí 14 kalendárnych dní, čoho si je Klient Podnikateľ vedomý. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nebude možné z akéhokoľvek dôvodu Tovar dodať v Odhadovanom termíne dodania, Dodávateľ bez zbytočného odkladu potom, ako to zistí, upovedomí o tom Klienta - Podnikateľa a oznámi mu nový termín dodania Tovaru. V prípade, ak skutočný termín dodania Tovaru presiahne (alebo by podľa oznámenia Dodávateľa mal presiahnuť) Odhadovaný termín dodania o viac ako 2 kalendárne týždne, má Klient Podnikateľ právo na odstúpenie od Zmluvy. Tento bod sa nepoužije v prípade, ak je Klientom – Spotrebiteľ a ani v prípade Zmluvy uzatvorenej podľa čl. IV týchto VOP (t. j. prostredníctvom Webovej stránky).
 3. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na Tovare na Klienta Podnikateľa prechádza prevzatím Tovaru a/alebo ak Podnikateľ neprevezme riadne a včas pripravený Tovar na prevzatie, dňom kedy mal byť Tovar zo strany Podnikateľa prevzatý.
 4. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Klienta Podnikateľa až úplným zaplatením celej výšky Odplaty za Tovar tak, ako bola dohodnutá v Zmluve.
 5. Ak Klient Podnikateľ neprevezme Tovar v čase dohodnutom v Zmluve, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Klienta - Podnikateľa poplatok za uskladnenie vo výške 3 EUR za každý začatý deň omeškania s prevzatím Tovaru, ako i úhradu nákladov, ktorú mu vznikli s uskladnením (napr. náklady na prepravu Tovaru na miesto jeho uskladnenia). O uskladnení Tovaru je Dodávateľ povinný Klienta informovať; zároveň mu oznámi, že Tovar je pripravený na prevzatie.

 

Osobitné ustanovenia vo vzťahu ku Klientov – Spotrebiteľovi (Zmluva uzatvorená inak ako prostredníctvom Webovej stránky)

 

 1. V prípade dodania Tovaru Spotrebiteľovi sa Dodávateľ zaväzuje dodať Tovar v Termíne dodania (Termín dodania je na tento účel uvedený priamo v Cenovej ponuke, prípadne v Zmluve a Spotrebiteľ je o ňom informovaný ešte pred objednaním Tovaru; v prípade uzatvorenia Zmluvy spôsobom podľa čl. III ods. 9 VOP je Termín dodania Spotrebiteľovi oznámený telefonicky a následne uvedený v potvrdení o uzatvorení Zmluvy).
 2. Ak nebude Tovar dodaný Spotrebiteľovi v Termíne dodania a ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú Spotrebiteľ poskytne, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 3. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru prechádza na Klienta prevzatím Tovaru.
 4. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Klienta Spotrebiteľa okamihom prevzatia Tovaru.

 

Čl. X

Platobné podmienky

 

 1. Odplata za Tovar je uvedená v Zmluve. Pred uzatvorením Zmluvy je obsiahnutá v Cenovej ponuke a/alebo v prípade Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Webovej stránky je uvedená priamo na Webovej stránke. Odplatu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody Dodávateľa a Klienta. V Odplate je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je Dodávateľ v rozhodnom období jej platcom.
 2. Ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, potom sa Klient zaväzuje časť Odplaty (ako je špecifikovaná v Zmluve) uhradiť na Účet Dodávateľa vopred, t. j. ešte pred dodaním Tovaru; Dodávateľ môže požadovať úhradu vopred aj vo vzťahu k celej výške Odplaty.
 3. Odplata je splatná na základe faktúry Dodávateľa alebo na základe riadne vykonanej Objednávky, a to (i) prostredníctvom banky na Účet Dodávateľa alebo (ii) platbou na dobierku (v takom prípade Klient platí Odplatu pri prevzatí doručeného Tovaru) alebo (iii) spôsobom podľa bodu 4 tohto článku VOP. Riadne vystavená faktúra Dodávateľom je splatná v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pričom nemôže byť kratšia ako 3 kalendárne dni. Odplata (resp. každá jej časť) sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Dodávateľa a/alebo dňom prevzatia platby pri dobierke doručujúcou osobou.
 4. Odplatu za Tovar objednaný na Webovej stránke je možné zaplatiť aj prostredníctvom (i) platobnej brány ComGate, ktorá je prevádzkovaná zo strany tretej osoby a/alebo (ii) iným spôsobom, ak takýto spôsob platby je na výber v rámci Webovej stránky. V prípade, ak Klient pri realizácii Objednávky využije možnosť úhrady Odplaty Dodávateľa prostredníctvom platobnej brány, bude (cez Webovú stránku) presmerovaný na zabezpečenú stránku vybranej platobnej brány, na ktorej Klient zadá údaje potrebné na zrealizovanie platby podľa inštrukcií. Po zrealizovaní platby bude Klient presmerovaný naspäť na Webovú stránku. Za funkčnosť a prípadné riziká spojené s použitím platobnej brány zodpovedá priamo prevádzkovateľ platobnej brány.
 5. Spomínaný poskytovateľ platobnej brány, spoločnosť ComGate Payments, a.s. vrátane odkazu na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  informácií o platobných metódach - platby kartou a platobnými tlačidlami bánk so základným vysvetlením priebehu platby
  • kontaktné údaje na spoločnosť ComGate Payments, a.s. vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám: ComGate Payments, a.s. Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267
 6. O čas omeškania Klienta s úhradou akejkoľvek časti Odplaty sa primerane predlžujú aj všetky termíny dodania na strane Dodávateľa; to neplatí, ak je Klientom Spotrebiteľ.
 7. Ak je Klient v omeškaní so zaplatením Odplaty (alebo akejkoľvek jej časti), má Dodávateľ popri zákonnom úroku z omeškania nárok aj na:
        a) zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne, počnúc dňom omeškania, až do úplného zaplatenia; zmluvná pokuta sa neuplatní v prípade,
            ak je Klientom Spotrebiteľ;
        b) právo na odstúpenie od Zmluvy, ak omeškanie Klienta trvá viac ako 14 dní.
 8. Klient nie je oprávnený z Odplaty zadržať akúkoľvek časť, pokiaľ sa s Dodávateľom nedohodol výslovne v písomnej forme inak.

 

Čl. XI

Vady Tovaru (ustanovenia vo vzťahu k Podnikateľom)

 

 1. Ustanovenia tohto článku VOP o vadách Tovaru sa uplatnia v prípade, ak je Klientom Dodávateľa Podnikateľ.
 2. Klient má nároky z vád Tovaru voči Dodávateľovi, ak podá správu o vadách Tovaru alebo Služieb Dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní po tom, čo
  a) Klient vady zistil,
  b) Klient pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, alebo
  c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania Tovaru. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.
 3. Ak je dodaním Tovaru s vadami porušená Zmluva podstatným spôsobom, patrí Klientovi voľba medzi nárokmi podľa ustanovenia § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka, iba ak ju oznámi Dodávateľovi vo včas zaslanom oznámení o vadách Tovaru; oznámenie o vadách Tovaru musí obsahovať skutočnosti ako sú uvedené v čl. XIII bod 2 týchto
 4. Uplatnený nárok nemôže Klient bez súhlasu Dodávateľa meniť.
 5. Ak Klient neoznámi voľbu nároku z vád Tovaru, nemôže od Zmluvy platne odstúpiť, okrem prípadu, ak (i) Dodávateľ neodstráni vady ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Klientom, pričom zároveň Dodávateľa upozorní na úmysel odstúpenia od Zmluvy v prípade nedodržania uvedenej dodatočnej lehoty alebo (ii) sa na tom s Dodávateľom dohodli.
 6. Ak je dodaním Tovaru s vadami Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Klient požadovať buď dodanie chýbajúceho Tovaru a odstránenie ostatných vád Tovaru, alebo zľavu z Odplaty.
 7. Odstránenie vád, ktorými bola Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, sa bude vždy prednostne realizovať dodaním chýbajúceho Tovaru alebo odstránením ostatných vád Tovaru, ak Dodávateľ neurčí inak. Za týmto účelom je Klient povinný Dodávateľovi písomne určiť dodatočnú lehotu na odstránenie vád, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 pracovných dní. Počas tejto lehoty nemôže Klient uplatniť iný nárok z vád Tovaru alebo Služieb.
 8. Ak Dodávateľ neodstráni vady Tovaru ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Klientom podľa bodu 7 tohto článku VOP, je Klient oprávnený požadovať primeranú zľavu z Odplaty alebo môže odstúpiť od Zmluvy, ak Dodávateľa na úmysel odstúpiť od Zmluvy pri určení mu dodatočnej lehoty na odstránenie vád upozornil. Zvolený nárok nemôže Klient bez súhlasu Dodávateľa meniť.
 9. Nárok na zľavu z Odplaty zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal Tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal Tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.
 10. Odstránenie vád vykonáva Dodávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na vlastné náklady.
 11. Po platnom odstúpení od Zmluvy zo strany Klienta z dôvodov uvedených v tomto článku VOP, je Klient oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré v tejto súvislosti vzniknú Klientovi, nie je Klient oprávnený jednostranne započítať voči pohľadávke, ktorú voči nemu má Dodávateľ.
 12. Na spôsobe poskytnutia primeranej zľavy z Odplaty (započítanie, prevod konkrétnej sumy zodpovedajúcej primeranej zľave na účet Klienta a pod.) sa Klient musí vždy s Dodávateľom dohodnúť.
 13. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ak
  a) Klient spôsobil vadu Tovaru sám (napr. fyzickým poškodením) alebo ich spôsobila tretia osoba odlišná od Dodávateľa,
  b) Klient pred prevzatím Tovaru o vade Tovaru vedel, resp. bol na vadu upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Odplaty za Tovar,
  c) vady vznikli v dôsledku opotrebovania Tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
  d) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
  e) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca alebo Dodávateľ alebo ako vyplývajú z povahy a účelu užívania.
 14. Uplatnenie nároku Klienta zo zodpovednosti za vady nemá odkladný účinok vo vzťahu k splatnosti faktúry vystavenej mu za Tovar, ktorý je reklamovaný.
 15. Ak Klient uplatní reklamáciu vo vzťahu k Tovaru, za ktorý ku dňu reklamácie nezaplatil celú výšku Odplaty, vyhradzuje si Dodávateľ právo odstrániť vady až po tom, ako bude zaplatená celá výška Odplaty.

 

Čl. XII

Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady vo vzťahu k Spotrebiteľovi

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Spotrebiteľ je výberom a uplatnením nároku z vád podľa bodu 1 alebo 2 tohto článku VOP viazaný a nemôže ho jednostranne zmeniť.
 4. Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 7. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.
 8. Pri použitom Tovare nezodpovedá Dodávateľ za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Dodávateľ za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 9. Záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkou prípadov: (i) ak sa Spotrebiteľ s Dodávateľom dohodli na záruke podľa prísnejších zásad alebo (ii) ak je na Tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne je pri veci podliehajúcej rýchlej skaze uvedená doba, v ktorej je vec (Tovar) možné použiť, trvá záručná doba do takéhoto dátumu. Prípadné ďalšie podmienky záruky môže určiť záručný list alebo osobitná písomná dohoda uzatvorená medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom alebo iné dokumenty zasielané spolu s Tovarom, ktoré obsahujú podmienky a trvanie lehoty spotreby Tovaru.
 10. Na žiadosť Spotrebiteľa je Dodávateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou. Ak to povaha veci umožňuje, postačí vydať doklad o kúpe.
 11. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom.
 12. Spotrebiteľ je povinný, v prípade vyskytnutia sa vady na Tovare alebo Službe, uplatniť reklamáciu v záručnej dobe, inak jeho právo zaniká.
 13. Uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok vo vzťahu k splatnosti faktúry vystavenej mu za Tovar, ktorý je reklamovaný.
 14. Článok XI ods. 13 VOP platí primerane (teda prípady, kedy Dodávateľ nezodpovedá za vady Tovaru).

 

Čl. XIII

Postup pri vybavovaní reklamácie pre Klienta - Spotrebiteľa

 

 1. Spotrebiteľ môže podať reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou. Reklamačné konanie sa začína podaním reklamácie a končí sa jej vybavením v zákonom stanovenej lehote.
 2. Z reklamácie musí byť zrejmé
        a) kto reklamáciu podáva,
        b) predmet reklamácie, najmä označenie Tovaru, ktorého vady Spotrebiteľ vytýka,
        c) špecifikácia vady Tovaru spolu s priložením popisu a fotodokumentácie (t. j. vonkajšieho prejavu vady Tovaru),
        d) komu je adresovaná,
        e) dátum podania reklamácie,
        f) podpis Spotrebiteľa.

Reklamáciu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené náležitosti, nie je Dodávateľ povinný vybaviť; v takom prípade najmä Dodávateľ vyzve Spotrebiteľa na odstránenie vád uplatnenej reklamácie.

 1. Pri reklamácii je Spotrebiteľ povinný
        a) spolu s Tovarom predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že Tovar bol kúpený u Dodávateľa,
        b) zabezpečiť, aby Tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, neotvorený, atď.),
        c) predložiť originál záručného listu alebo iného dokumentu preukazujúceho dĺžku záruky v prípade, že si Spotrebiteľ uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky
            presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom alebo týmito VOP,
        d) odovzdať Dodávateľovi reklamovaný Tovar, vrátane jeho príslušenstva/ súčastí, ak sa ich reklamácia týka.
 2. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Dodávateľ alebo ním poverený zamestnanec je povinný primeraným spôsobom poučiť Spotrebiteľa o jeho právach podľa čl. XII týchto VOP.
 3. Dodávateľ na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu s prihliadnutím na povahu vady a prác potrebných na jej odstránenie, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar iba v prípade, ak vada objektívne existuje. Márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie nezakladá domnienku existencie reklamovanej vady a nároky spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady.
 6. Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, a to na e-mailovú adresu Klienta, prípadne na inú adresu, ktorá mu je známa.
 7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 8. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 9. Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie; tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa zaslať Tovar na odborné posúdenie ním zvolenej osobe. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe označenej Dodávateľom alebo osobou, ktorá reklamáciu vybavila, v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 10. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Čl. XIV

Sťažnosti a iné podnety

 

 1. Ak Spotrebiteľ doručí Dodávateľovi podanie, ktoré podľa obsahu nie je reklamáciou, ale možno ho považovať za sťažnosť alebo iný podnet súvisiaci najmä so Zmluvou alebo činnosťou Dodávateľa, zašle Dodávateľ Spotrebiteľovi odpoveď do 15 dní odo dňa doručenia podania.
 2. Sťažnosť alebo podnet je možné Dodávateľovi doručiť spôsobom podľa čl. III bod 1 VOP. Sťažnosť alebo podnet musí obsahovať najmä údaje Spotrebiteľa, údaje Dodávateľa, opísanie skutočností, voči ktorým sťažnosť alebo podnet smerujú, čo spotrebiteľ sťažnosťou alebo podnetom žiada, dátum a podpis Spotrebiteľa.
 3. Odpoveď na sťažnosť bude Spotrebiteľovi zaslaná písomne poštou alebo e-mailom, ak je Dodávateľovi známy, alebo spôsobom, o ktorý Spotrebiteľ v sťažnosti alebo v podnete Dodávateľa požiadal.
 4. Dodávateľ v odpovedi na sťažnosť alebo podnet uvedie, o akú sťažnosť alebo podnet sa jedná, a oznámi Spotrebiteľovi spôsob vybavenia.
 5. Na opakované sťažnosti alebo podnety týkajúce sa tej istej veci, ktoré neobsahujú nové skutočnosti alebo nie sú k nim priložené nové prílohy, nie je povinný Dodávateľ reagovať, a to ani keby boli podané treťou osobou; túto skutočnosť nie je Dodávateľ povinný odosielateľovi oznamovať.
 6. Dodávateľ nie je povinný reagovať ani na sťažnosti alebo podnety, ktoré majú vulgárny alebo urážajúci obsah, najmä vo vzťahu k zamestnancom Dodávateľa alebo k Dodávateľovi samotnému.
 7. Tieto ustanovenia sa primerane aplikujú aj na sťažnosti alebo podnety podávané Podnikateľmi.

 

Čl. XV

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty (v prípade ak to určujú tieto VOP) vzniká aj v prípade, že povinná Zmluvná strana porušenie povinností vyplývajúcich z týchto VOP alebo zo Zmluvy nezavinila.
 2. Zmluvné strany nie sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany oprávnené započítať akékoľvek svoje pohľadávky alebo previesť práva a záväzky vyplývajúce z týchto VOP alebo Zmluvy na tretiu osobu.
 3. Dodávateľ a Klient sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčin­nosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z VOP a zo Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutoč­nostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov, najmä bez zbytočného odkladu si vzájomne oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán podľa týchto VOP alebo Zmluvy.
 4. Ak sa Zmluva medzi Klientom a Dodávateľom z akéhokoľvek dôvodu zruší, Dodávateľ nie je povinný vrátiť plnenie, ktoré od druhej strany získal, skôr, ako mu ním poskytnuté plnenie vráti druhá strana alebo kým druhá strana nepreukáže, že je pripravená plnenie vrátiť.
 5. V prípade, že sa Klient Podnikateľ dostal do omeškania so zaplatením Odplaty a objednáva u Dodávateľa ďalšie Tovary, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť dodať takto objednaný ďalší Tovar (aj keď bola Odplata za neho zaplatená), a to až do času, kým Klient Podnikateľ nezaplatí Odplatu alebo jej časť, s ktorou je v omeškaní. Nároky Dodávateľa podľa čl. X ods. 6 nie sú dotknuté.

 

 

 

 

 1. Alternatívnym riešením sporu sa rozumie riešenie sporu medzi Spotrebiteľom a Dodávateľom vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 2. Subjektom alternatívneho riešenia je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov).
 3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva Spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Spotrebiteľ môže podať návrh v prípade, že
        a) sa obrátil na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu, ak nebol spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva a
        b) Dodávateľ na žiadosť podľa písm. a) odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 5. Návrh musí obsahovať
        a) meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
        b) presné označenie Dodávateľa,
        c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
        d) označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha,
        e) dátum, kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Dodávateľom
            bol bezvýsledný,
        f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd,
            vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.
 6. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 7. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od Spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle; poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

Čl. XVII

Doručovanie písomností

 

 1. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
        a) elektronickej pošty (e–mail) dňom jej preukázateľného odoslania druhej Zmluvnej strane, alebo
        b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi. V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2 tohto článku VOP, ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá­sielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde. Tretia veta v časti „alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá­sielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde“ sa neuplatní, ak je Klientom Spotrebiteľ, okrem prípadu, ak Spotrebiteľ porušil, hoci aj z nedbanlivosti, povinnosť podľa bodu 2 tohto článku.
 2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel alebo pobytu Zmluvných strán, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne vopred oznámil novú ad­resu sídla alebo pobytu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

 

Čl. XVIII

GDPR / Ochrana osobných údajov

 

 1. Dodávateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb (Spotrebiteľov alebo osôb oprávnených konať v mene Podnikateľov) v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu za účelom objednávky a dodania Tovaru podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente Dodávateľa, ktorý je zverejnený na Webovej stránke ako aj v Prevádzkových priestoroch Dodávateľa.

 

Čl. XIX

Záverečné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy vzniknuté medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom sa spravujú prednostne podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V ostatných prípadoch (kde ako strany vystupuje Podnikateľ) sa právne vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiaci právnych predpisov.
 2. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo nes­kôr stratia účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť ostat­ných usta­novení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu týchto VOP.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.7.2022

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov

 

 

Spotrebiteľ

Meno a priezvisko        ................................................

Ulica a číslo                  ................................................

PSČ a mesto                 ................................................

Tel. č.                            ................................................

e-mail                           ................................................

 

 

týmto oznamujem Dodávateľovi – obchodnej spoločnosti PURE LIFE s. r. o., so sídlom Krajná 29, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 53 561 074, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 152393/B, že

 

o d s t u p u j e m   o d   z m l u v y

 

uzatvorenej dňa ............................, predmetom ktorej je .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Tovar som prevzal(a) dňa      ................................

 

Číslo faktúry/ objednávky     ................................

                                               (prípadne uviesť variabilný symbol platby)

 

Finančné prostriedky žiadam vrátiť

 • poštovým poukazom na moju uvedenú adresu,
 • prevodom na účet IBAN: ........................................................................

 

Sumarizácia zásielky:

 1. a) vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy,
 2. b) Tovar, ktorý vraciam,
 3. c) faktúra / doklad o kúpe,
 4. d) príslušenstvo k Tovaru.

 

Ak je predmetom Zmluvy predaj Tovaru a Tovar nie je súčasťou zásielky, som si vedomý(a) skutočnosti, že Dodávateľ mi nie je povinný vrátiť finančné prostriedky do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy, a to až do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný Tovar vrátený, alebo nepreukážem zaslanie tohto Tovaru.

 

 

V ..................................., dňa ...........................

 

                                                                                           ...............................................

                                                                                                             Podpis